Kgosi Pelotshweu Mokgadi
Kgosi Pelotshweu Mokgadi
Kgosi,Ex-officio
Kgosi Sibangani Maposa
Kgosi Sibangani Maposa
Kgosi,Ex-officio
Kgosi Joseph Ramaditsi
Kgosi Joseph Ramaditsi
Kgosi,Ex-officio
Kgosi Rancholo
Kgosi Rancholo
Kgosi, Ex-officio